Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Alüminyum: Parlak açık gri renkli , ısı ve elektrik iletkenliği ile yenim direnci yüksek bir metal.

Animatör:Otel, tatil köyü ve benzeri turistik yerlerde konukları eğlendirmek için oyunlar, gösteriler yapan kimse.

Antik: ilk çağdaki uygarlıklarla özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan, antika

Asma: Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm ve benzeri bitkiler.

Avlu: Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarlarla çevrili alan, hayat.

B

Besicilik: Kesim öncesindeki süreçte özel bir beslenme uygulanarak hayvanların et kalitesini ve verimliliğini arttırmak için yapılan çalışmalar.

Bilim :Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Burçak: Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi.

Butik otel :Seçkin müşteriler için kendilerini evlerinde hissedecekleri konforu sağlayan, oda sayısı az, şık bir otel türü.

Ç

Çakıl: Başta akarsular ve dalgalar olmak üzere dış güçlerle ana kaya’dan kopartılan, sürüklemeleri sırasında çeşitli biçimler alan ve daha çok koyak tabanlarında ile kıyılarda görülen az çok iri kaya parçası.

Çini: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli pişmiş, balçık levha, fayans üzerine yapılan süsleme türü

Çorak: Üzerinde bitki yetişmeyen yada bitki ve bitkisi ve verimi az olan toprak türü.

Destan: Kahramanlık öykülerine verilen ad

Dilekçe: Bir dileğini bildirmek için resmi makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı.Arzuhal de denilmektedir.

Döviz: Ülkelerarası ödemelerde kullanılabilecek para, çek, ve benzeri her türlü ödeme aracı.

E

Egemenlik: Milletin ve onu tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hakimiyet

Endemik: Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan( bitki, hayvan).

Etnografya: Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim dalı.

Evcilleştirme: Ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanmak için yabani hayvanların insanlara alıştırılması ve insan kontrolünde yetiştirilmesi.

Evren:Gök varlıklarının bütünü. Kainat ,cihan, Alem ,cosmos .

Filozof: Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse ,felsefeci, feylesof.

Gübre: Verimini arttırmak için toprağa dökülen, her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde.

H

Halat: Pamuk, kenevir, hindistan cevizi gibi bitkisel liflerin veya çelik tellerin sarılması ile oluşan kolların bir arada bükülmesi ile elde edilen kalın ip.

Hammadde: Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu.

Haşere: Böcekler sınıfına bağlı eklem bacaklı bacaklıların ortak adı.

Hepatit: Derinin ,dokuların ve organizmadaki sıvıların sarı bir renk alması ile beliren hastalık.

Hürriyet: Herhangi bir kısıtlamaya ,zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumu,özgürlük.

İbre: Ölçü aletleri, saat ve göstergelerde sayı ve işaret göstermeye yarayan hareketli iğne.

İfşa: Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma,

İhracat :Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması dış satım.

İzdivaç: Evlenmek yuva kurmak.

Jel:Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında, bir krem türü.

Kafeterya: Müşterilerin Kendi kendilerine servis yaptıkları lokanta daha çok okullarda bulunur.

Kanaat: İnanma, kanı, inanç düşünce.

Kanalizasyon: Pis ve atık suların özel kanallar aracılığı ile belli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan sistem .Döşeme, şebeke.

Katalog :Kitaplıktaki kitapları ve belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak ,bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan ,fihrist .

Kemençe: Yayla diz üzerinde çalınan kemana benzer. Üç telli olan küçük bir çalgı kemançe.

Kerpiç:Duvar örmek de kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla .

Kervansaray :Ticaret yolları üzerinde kurulmuş,dış çevresi yüksek, duvarlarla dış saldırılardan korunmak içinde yolcular, at ve arabalarını alacak yerleri ,ahırları ,geniş avlusu ,yatma yerleri, nalbant dükkanı, eşyaların saklanacağı ambarları bulunan büyük yapı.

Kımıl: Buğdayla dadanan, tahtakurusuna benzer koku çıkaran kanatlı bir böcek.

Kıvam:Sıvılarda koyuluk, yoğunluk oranı

Kızıl: Parlak kırmızı renk.

Kil:Islandığı zaman kolayca biçimlendirilen yumuşak ve yağlı toprak türü.

Kitabe: Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, Çevresi kabartma silmeli i,çinde yazı olan taş.

Komite:Kurul. Bir olayı bağlamak için kurulan belli kişilerden oluşmuş ,oluşum.

Konak: Büyük ve gösterişli ev.

Konaklama: Yolculuk sırasında bir yerde kalıp ,geceyi geçirmek veya dinlenmek için durulan yer.

Konteyner:Çeşitli eşyalar taşımak için uluslararası standartlara göre tahtadan veya metalden yapılmış büyük kasa.

Kozmetik:Cildi ve saçları güzelleştirmeye,canlı tutmaya yarayan her türlü madde.

Kuruluş: topluma hizmet ,üretim ,tüketim ve benzeri amaç ve görevleri ile kurulan her şey.

Kurum: Bir iş yapmak amacıyla ya da birkaç kişi tarafından meydana getirilen ana kuruluş.

Kurye: Posta, kargo,mektup ve benzeri gönderileri alıcıya ulaştıran kimse.

Levha: Bir yere asılmak için yazılmış yazı,safiha.

Mağdur: Haksızlığa uğrayan kimse.

Marş: Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası .

Medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının, fikir ve sanat çalışmaları ile ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık.

Medrese:İslam ülkelerinde genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.

Meşale: Ucunda,alev çıkararak yanıcı bir madde bulunan aydınlatmaya yarayan değnek.

Miladi: Hz İsa’nın doğduğu günü sıfır kabul eden öncesine Milattan önce ve sonrasında milattan sonra olarak sınıflandıran takvim terimi: herhangi bir olayın başlangıcı .

Motif:Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan öğelerden her biri.

Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kimse.

Mülteci: Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi sığınmacı.

Müteahhit :Kendi adına veya sözleşmede dev aldığı İnşaat işini yapmakla yükümlü gerçek kişi.

Navigasyon: Yol ve belirlenen bir yeri bulma işi ,yol bulma.

Otizm: Başkalarıyla etkileşimde bulunmayı engelleyen ve kişinin iç dünyası ile baş başa kalmasına yol açan sinir sistemi bozukluğu.

Önyargı: Bir şey yeterince bilmeden varılmış kanı, düşünce,önceden verilmiş yargı ,karar.

Pansiyon: Bütünü veya bir bölümü sürekli veya belli bir zaman için kiraya verilen ,isteğe göre yemek de veren ev türü .Otel.

Paraşüt: Hava taşıtından veya yüksek bir yerden atılan bir cismin veya atlayan bir insanın kontrollü biçimde yere inmesini sağlayan araç.

Parola: Gizlilik ortamında insanlar birbirini tanımalarını ve anlaşmalarını sağlayan işaret türü,işaret şekline verilen isim.

Pasaport: Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen ,yabancı ülke yetkilerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge.

Patika: Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, keçi yolu, yolak da denilmektedir.

Peştemal: Hamamda örtünmek için kullanılan ince dokuma kumaş.

Resmi: Devletin olan, devlete ait ,devletle ilgili, özel karşıtı.

Rölyef:Kil ,alçı ve taş ve benzeri işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda biçimlendirerek yapılan eser, kabartma.

Sağdıç:Düğünde gelin veya damada kılavuzluk eden kimse.

Sanal: gerçekt yeri olmayıp zihinde tasarlanan, mevhum,farazi tahmini .

Seyis: At bakıcısı

Siroz: Karaciğerin büyümesi ve körelmesi ile ortaya çıkan bir hastalık türü.

Sis:Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su taneleri ve buhardan oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesi ile oluşan duman.

Strateji:Bir ulusun veya uluslar topluluğunun Barış ve Savaş ta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik ,ekonomik ve psikolojik ve askeri güçleri bir yerde kullanma bilimi ve sanatı.

Surname :Eski Osmanlı geleneğine bağlı olarak Hanedan doğumları ve düğünleri gibi özel nedenlerle düzenlenen şenliklerin anısına yazılan ve resimlenen kitap.

Şadırvan: Genel olarak cami avlularında abdest almak için yapılan, üstü çadır çatılı, kubbeli ya da kubbesiz, havuz biçimindeki su haznesinin çevresinde muslukları olan yapı.

Şefkat:Sevecenlik ,acıma ve sevgi duygusu olan kişi veya canlı.

Şehit: Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.

Tablet: Eski medeniyetlerden kalma pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge.

Tahrip: Yıkma ,kırıp dökme ,harap etme, bozma .

Tapınak: İçin de ibadet edilen ,tapınılan yapı,mabet,ibadethane

Tasvir: Gölge oyununun renkli figürlerine verilen ad.

Tekstil:1. Dokumacılık 2 .hayvansal , bitkisel veya sentetik lifli kullanım ürünleri.

Tercüman: Konuşmayı bir dilden başka dile çeviren kimse, çevirici, çevirmen.

Termal: Sıcak kaplıca suyu doğal yollarla kendiliğinden yerden çıkan suyun, üzerine yapılan yapılara verilen isim; Termal Kaplıca.

Termometre: Sıcaklık veya sıcaklık değişimlerini ölçen cihaz.

Teşhis: Belirtiler ve bulgulara göre hastalığın belirlenmesi, tanı konması.

Türbe: içinde din ve devlet büyüklerinin mezarları bulunan yapı.

Virüs: Veri girişi yoluyla bu bilgisayarla yüklenen,sistemin veya programların bozulmasını neden olan, veri kaybına veya olağandışı çalışmalarına neden olan yazılım.

Vize:Bir ülkeye girmek veya bir ülkeden çıkmak için yetkili makamlardan alınması gerekli izin belgesi.

Yükümlü:Bir şeyi yapma zorunluluğu olan,memur,mükellef.

Zahire:Gerektiğinde kullanılmak için saklanmış tahıl,aşlık.

Paylaş: