Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için

Bilgi: Türkçede çekim ekinden sonra yapım eki gelmez. Formül(KÖK+YE+ÇE)


KÖK: Kelimenin anlamı ve yapısı bakımından parçalanmayan en küçük şekline kök denir.
Dörde ayrılır:

 1. İsim Kökü: : Varlıkların, kavramların, duyguların ismi olan köklere isim kökü denir.Mastar eki “-mek, -mak” ile okunmaz. Örnek: kağıt, kalem, masa, duvar…
 2. Fiil Kökü: İş, oluş veya durum bildiren köklere fiil kökü denir. Mastar eki “-mek, -mak” ile okunur. Örnek: gel-, git-, tut-, bak- yok-bul…
 3. İkil (ortak-sesteş) Kök: Cümledeki anlamına öre bazen isim bazen de fiil kökü olan sözcükler.Örnek:at(hayvan) ve at- (fırlatmak), gül(çiçek) ve gül-, yaz(mevsim) ve yaz(yazmak),Çay-(küçük akarsu),Çay(İçilen çay)
 4. Yansıma Kökü: Doğadaki seslerin kökü. İsim kabul edilir. Örnek: pat, çat, miyav, hav…
  EK: Kendi başına anlamı olmayan; sözcük içinde görevi olan ses parçalarıdır. Eklendiği sözcüğün anlamını ve yapısını değiştirebilir. İkiye ayrılır:
 5. Çekim Eki: Sözcükte anlam ve tür değişikliği olmaz. Çoğul eki, hal ekleri, tamlama ekleri, iyelik eki,
  kişi ekleri, kip (zaman) ekleri çekim ekleridir. Örnek: kalem-ler, kalem-im, kitap-ta, gel-miş…
 6. Yapım Eki: Sözcükte anlam değişir. Bazen tür de değişir. Tür değişiyorsa kesinlikle yapım ekidir.
  Türkçede bir sözcük yapım eki alırsa türemiş olur. Ayrıca yapım eki alan bir sözcük gövde olur.
  Örnek: Çiçek-çi, kalem-lik, Adana-lı, göz-lük, bil-gi…

SÖZCÜKTE YAPI

 1. Basit Yapılı Sözcük: Kök halinde bulunan ya da sadece çekim eki alan sözcüklerdir. Yapım eki almaz.
  Örnek: koltuk, halı, ev-ler, defter-de,Kitap-lar,çocuk-lar
 2. Türemiş Yapılı Sözcük: Yapım eki alan sözcüklerdir. Türemiş sözcüklere gövde de denir. İsim kökünden ya da fiil kökünden türer. Örnek: kitap-lık, boya-cı, sil-gi,çiçek-lik,Kitap-çı,Halı-cı,telefon-cu
 3. Birleşik Yapılı Sözcük: İki sözcüğün birleşip yeni anlam kazanmasıyla oluşur. Hanımeli, çekyat,Çanakkale,Şanlıurfa,gecekondu
 • İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER
 • -lik: zeytinlik, şekerlik, suluk, insanlık,meyvelik,sebzelik,
 • -li: köylü, nişanlı, renkli, mavili, bilgili,şanslı,neşeli,
 • -siz: evsiz, huysuz, akılsız, işsiz, parasız,sayısız,acısız
 • -cil: evcil, otçul, bencil
 • -cık: kızılcık, arpacık, kulakçık, kitapçık,
 • -daş: meslektaş, vatandaş, arkadaş,yoldaş,
 • -inci: üçüncü, beşinci,birinci
 • -msı: acımsı, ekşimsi,tatlımsı,acınası,yarası,
 • -sal: kumsal, evrensel
 • -ıt: yaşıt » -tı: horultu cıvıltı,
 • İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER
 •  -le: başla-, suçla-, sula-, terle–
 • -al: azal-, çoğal-, düzel–
 • -l: doğrul-, sivril–
 • -a: kana-, yaşa-, türe-, boşa–,kal-a,hatır-a
 • -da: fısılda-, horulda-, gürülde–
 • -at: yönet-, gözet–
 • -kır: fışkır-, haykır–
 • -lan: evlen–
 • -laş: şakalaş-, dertleş-, çocuklaş–sal-aş,
 • -(a)r: morar-, karar-, yaşar–
 • -se: önemse-, garipse,git-se,kal-sa
 • FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER  
 • -t: yürüt-, anlat-, ağlat–kapat-,
 • -(a)r: kopar-, çıkar-, uçur-, düşür–
 • -dır: yazdır-, açtır-, bıktır-, sordur–
 • -(ı)l: atıl-, yazıl-, çözül-, sorul–
 •  -(ı)n: taran-, yıkan-, silin-, alın–
 • -ele: kovala-, itele–
 •  -ı: kazı-, sürü–
 • -msa: anımsa-, gülümse–

 • FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER
 • -im: seçim, üretim, bölüm, çözüm, verim
 •  -gi: vergi, sevgi, görgü, bilgi, örgü, sergi
 •  -gın: dalgın, kızgın, bilgin, durgun, salgın
 • -ı / -i: yazı, doğu, batı, gezi, tartı
 • -ıcı / -ici: yırtıcı, satıcı, yapıcı, geçici, kurucu
 •  -ca: düşünce, eğlence
 • -ecek: giyecek, yakacak, açacak
 • -ak: yatak, kaçak, durak,
 • -ga: bölge, bilge, süpürge,
 •  -gan: çalışkan, unutkan, çekingen
 •  -gıç: bilgiç, dalgıç, başlangıç
 • -ik: kesik, açık, göçük, kırık
 •  -ın / -in: yığın, akın, tütün, ekin
 •  -nç: gülünç, basınç,
 •  -ıntı: esinti, çıkıntı, döküntü,
 •  -(e)r: gelir, gider, okur,
 • -maca: bulmaca, kesmece
 • -sel: görsel, uysal, işitsel
 • -anak: gelenek, görenek, olanak, seçenek
 • -ış: dikiş, yürüyüş
 •  -ıt: geçit, yakıt, ölçüt
 •  -ma: dondurma, danışma
 •  -mak: çakmak, ekmek
 •  -tı: bak-tı,tak-tı,kalk-tı
Paylaş: