Neşeli Sözlük Nedir?

Neşeli Sözlük; Ebeveyn ve Çocuklar İçin Güvenli Bilgi Kaynağı'dır.

Soru Görüş ve Önerileriniz için
 • Adabımuaşeret :Görgü kurallarına eski zamanda verilen isim.
 • Adli sicil: Bir kimsenin mahkumiyetinin olup olmadığının anlaşılması için konulmuş olan kayıt yöntemi.
 • Aksesuar: Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet ,araç veya nesne.
 • Aktivite: Etkinlik
 • Asgari: En az en aşağı en düşük en az minimum anlamına gelmektedir.
 • Asli: Temel olarak alınan birincil.
 • Azami :En çok, en üst, en büyük ,en yüksek derece, (derece ,nicelik) maksimum ,maksimal.
 • Bakteri: Toprakta, suda canlılarda bulunan; çürümeye, mayalanma ve hastalıklara yol açan; küresel silindirimsi,kıvrık biçimde olan;bölünerek çoğalan tek hücreli canlı.
 • Banket: şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol.
 • Bariyer: Engel
 • Bordür: Kaldırım kenarında bulunan taşlar.
 • Bronş: Soluk borusunun akciğerlere giden iki kolundan her biri ve bunların dalı.
 • Depresyon: Bunalım.
 • Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan bakteri, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal maddeler kullanılarak sayıca,türce azaltılması veya yok edilmesi işlemi.
 • Diyabet:Şeker hastalığı.
 • Diyabetes Mellitus:Pankrasın yeteri derecede insülin üretmemesi veya ürettiği insülinin etkili şekilde kullanamaması sonucu oluşan hastalık. diyabet şeker hastalığı.
 • Dingil: Tekerlerin merkezinden geçen veya taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil. Eksen,aks.
 • Doku :Bir vücudun veya bir organın yapı öğlenden birini oluşturan hücreler bütünü. Nesiç.
 • Duyarlılık: Duyarlı olma durumu,duygunluk,hassaslık.Egzoz:1-İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı.2-Bu gazın boşaltılması.3 – Gazın atılmasını sağlayan düzen. 4- Susturucu.
 • Ekoloji:Canlıların hem kendi alanında hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı.
 • Emisyon: Çıkarma
 • Empati :Duygudaşlık, kendi karşısındakinin yerine koyma.
 • Enfeksiyon:Organizmada hastalığa yol açan, bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması.
 • Entegre: Bütünleşmiş.
 • Etmen: Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren veya belli bir sonuca götüren güçlenden, şartlardan ,öğelerden her biri, amil,faktör.
 • Gazi:1- Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimse .2-Savaşta olağanüstü yararlılık göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur ünvanı. 3- Savaştan sağ olarak dönen kimse.
 • Geçit: Geçmeye yarayan yer, geçecek yer.
 • Güzergah: 1- Yol üstünde uğranılacak geçilecek yol. Yol boyu.
 • Hormonal:Hormonlarla ilgili ,hormona ait.
 • İbraz : Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma.
 • İhlal:Yasa ve düzene uymama ,kuralları ihlal etme.
 • İhtimam:Özen.
 • İmal: 1- Ham maddeyi işleyip mal üretme. 2 -Yapım .
 • İnaktif: Aktif olmayan.
 • İnsülin Direnci:Pankreas tarafından üretilen normal miktarda insülinün yağ, kas ve karaciğer hücrelerinde gerekli veya yeterli tepkiyi oluşturmaması durumu.
 • İstatistik: Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi.
 • Kalori :Besinlerin dokular içinde yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçü.
 • Kamu:1- Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü, halkın bütünü. Halk,amme.
 • Kask:Başı darbelerden korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık.
 • Kavram: 1-Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı.2-Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım.
 • Kavşak: Yol vb. uzayıp giden şeylerin kesiştikleri ve birleştikleri yer.
 • Konfor: Günlük hayatı kolaylaştıran maddi rahatlık.
 • Konsantrasyon:Dikkat toplaşımı.
 • Konum: Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi ,pozisyon.
 • Koordine: Eşgüdümlü ,düzen ve uyum sağlama.
 • Kronik:Uzun süredir bir çözüm getirilmemiş sorun,süreğen.
 • Levha:1- Bir yere asılmak için yazılmış yazı veya tabela.
 • Maksimum:Azami .
 • Manevra : 1-Bir aletin işleyişini düzenleme yönetme işi veya biçimi .2- Hareket ,gidiş geliş.
 • Maruziyet: bir olayın ya da bir durumun etkisinde bırakmak.
 • Meteryal: 1-Gereç 2 -Yazılı ,sözlü görüntülü kaydedilmiş her türlü belge.
 • Meskun Mahal: Yerleşim yeri .
 • Metabolik: Metabolizma ile ilgili olan.
 • Mevzuat: Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük ,yönetmelik ve benzeri.
 • Montaj: Bir makine cihaz veya mobilyanın parçalarının yerli yerine takılması, monte edilmesi .
 • Mobil: Hareketli, taşınabilir.
 • Müdahale:Karışma, araya girme.
 • Müfredat: 1- Öğretim programı.2- Bir bütün oluşturan bireyler ,ayrıntılar.
 • Mülakat: Buluşma ,görüşme.
 • Nikotin: tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz açıkta bırakıldığında havada oksijen alarak esmerleşen çok zehirli bir alkolit.
 • Organize Etmek:Düzenlemek, örgütlemek.
 • Organizma: Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü ,uzviyet.
 • Osteoporoz: Kemik erimesi.Özelikle 40 yaşından sonra çıkabilmektedir.
 • Parametre: Değişken
 • Parazit: Asalak
 • Periyodik Muayene:Belirli aralıkla yapılan muayene.
 • Periyodik:Süreli.aralıklı
 • Pöstür:Duruş,durma biçimi.
 • Proje:Değişik alanlarda önceden plan ve programa alınmış maliyetli ve hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organları tarafından onaylanmış, kısa veya uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı.
 • Promil:Kandaki alkol miktarını gösteren birim.
 • Prospektüs: Tanıtma , ilaçlarda ilaçları tanıtan reçeteye de verilen isim.
 • Protez: Takma
 • Psikoloji: Ruhsal sorun, ruhsal durum.
 • Rampa: Bir arazinin ,bir karayolunu ,bir demiryolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü .
 • Refakatçi :Hastanelerde hastanın yanında kalan ,hastaya yardımcı olan kimse.
 • Refleks: Anlık tepki.
 • Risk: ,Zarara uğrama tehlikesi ,riziko.
 • Rot:motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk.
 • Römork: başka bir taşıt tarafından çekilen motorsuz taşıt.
 • Safha: Evre
 • Sanatoryum: Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.
 • Sertifika:1- Öğrenim belgesi 2-Kişinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belge.
 • Sinyal: Bir şey bildirmek için verilen işaret.
 • Sinyalizasyon: Demiryolu, karayolu veya limanlarda hava trafiğini düzenleyen ışıklı sistem.
 • Siren: İtfaiye, ambulans ve polis araçlarında bulunan tiz bir ses çıkaran uyarıcı bir alet.
 • Süspansiyon: Bir otomobil şasesinin yayla sağlanmış esnekliği.
 • Şerit: Bir kara yolunda trafik çizgileriyle ayrılmış bölümlerden her biri.
 • Taahhüt: Bir şey yapmayı üstüne alma , üstlenme
 • Tadil:Değişiklik
 • Takoz: Bir taşıtın kaymaması ,kımıldamaması için tekerleğin altına yerleştirilen tahta ,plastik veya benzeri engel.
 • Tansiyon: Kan basıncının yükselmesi sonucu ortaya çıkan hastalık .
 • Tanzim: Sıraya koyma ,sıralama ,istifleme, düzenleme,düzene verme ,yoluna koyma.
 • Teçhiz:Donatma, donatım
 • Teşhis:Bir hastalığın belirlenmesi.2-Bir olayın nedeninin ne olduğunun belirlenmesi.
 • Telsiz: Türlerine göre belirli bir kapsama alanı içinde , belirli kişiler arasında iletişimini sağlayan ,elektromanyetik dalgalar yardımı ile çalışan araç.
 • Teorik: Kuramsal
 • Terapi: Tedavi ,psikolojide ki tedavi yöntemleri verilen isim
 • Tertibat: 1-Düzen ,düzenlemiş 2-Bir işin güçlüklerini karşılamak için yapılan ön hazırlık.
 • Tescil: Herhangi bir şey resmi olarak kaydetme, kütüğe geçirme.
 • Tesis:1- Yapma ,kurma ,temelini atma, kuruluş.
 • Trafo:1- Dönüştürücü.2- Yüksek gerilim hattından aldığı elektriği şehrin şebekesinde kullanılabilecek seviyeye dönüştüren dönüştürücünün bulunulduğu yer.
 • Tramvay:Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket eden bir yolcu taşıtı
 • Travma:Bir doku veya organın yapısını ,biçimini bozan veya ve dıştan mekanik bir tepki sonucu oluşan yara, örselenme.
 • Trigliserit: Değişik zincir yapısı ve uzunluğundaki yağ asitlerinin esterleşmesi sonucu oluşan,iz miktarda mono ve digliseritler ile serbest yağ asitleri içeren bileşikler.
 • Tutanak: Belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge.
 • Usul: Bir amaca erişmek için izlenen yol. Düzenli bir yol tutulan yol,yöntem,tarz.
 • Uyku Apnesi:Uykuda En az 10 saniye süren solunum duraklamalarından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına, uyku sağlığının azalmasına sebep olan bir hastalık.
 • Üslup: Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz.
 • Vecibe: Ödev,boyun borcu.
 • Yansıtıcı: Işık, ses, görüntü ve benzerlerinin geri göndermek ,yansımasını sağlamak amacıyla kullanılan araç.
 • Yazılım: Bir bilgisayarda donanıma hayat veren ve bilgi işleminde kullanılan programlar. Programlama dilleri ve belgelemelerin tümü.
 • Yönetmelik: Bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen kuralların tümüne verilen isim. Bu kuralların yazılı olduğu belge ,talimatname.
Paylaş: